בית כנסת

בית כנסת

וישב יעקב כו' ובמדרש המוץ והתבן מדיינים כו' דכתיב מאלמים אלומים בתוך השדה כו' דחז"ל אמרו אברהם קראו הר ויצחק שדה ויעקב בית. והם בודאי שלשה תקונים זה אחר זה כי אברהם הי' הראשון כדכתיב ימצאהו בארץ מ

read more

The Greatest Guide To Relaxing Rain Sounds

I am listening to this when I was coding. I like to recommend opening a piano piece and listening to "Rain on a Tent" at the same time. Good Web-site!Tropical rain sounds for sleep Journey to your rainforest and enjoy the peacefulness of the tropical rainstorm.If you would like to take slightly bit of heaven where ever you go, be sure to aid this w

read more

Top latest Five Relaxing Rain Sounds Urban news

You are allowed to utilize the sounds on our Web-site free of charge and royalty free of charge in your assignments but You're not allowed to post the sounds on any Web page for Other individuals to down load, url on to particular person audio documents, or market the sounds to any individual else. Make sure to go through Terms of Use prior to down

read more

Facts About Relaxing Rain Sounds Revealed

Needed cookies are Definitely important for the website to function properly. This classification only features cookies that makes sure primary functionalities and security measures of the web site. These cookies never shop any personalized data.Snooze sounds from the river and rain Rest sounds from The mix of a peaceful river flowing down the envi

read more

עמותת תולדות יוסף

עריכה]שפתי חיים – דרושים לארבע שבתות, שבת שובה, שבת זכור, שבת הגדול, ושבת כלה. יצא לאחרונה מכתב יד.איזי רהב מספר לעופר רגב על נפילת הרובע היהודי במלחמת השחרור.עמוד אבן שמזכיר עמוד שליח ציבור של י

read more